Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND

6 điều Bác dạy CAND

TS Vũ Văn Hiền, Trưởng Khoa Mác – Lênin, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
Năm 2013, lực lượng Công an nhân dân (CAND) kỷ niệm 65 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

65 năm qua, những lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam định hướng, soi đường cho công tác xây dựng lực lượng Công an nói chung, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND nói riêng.

Đến nay, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, lực lượng CAND đã được xây dựng, tổ chức thành lực lượng cách mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, xứng đáng với vai trò xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lợi ích dân tộc, hạnh phúc nhân dân là mục tiêu cao nhất cho hoạt động của mình, xác định “còn Đảng là còn mình”, lấy hạnh phúc nhân dân là “niềm vui, lẽ sống” của mình.

Đây chính là chân giá trị, khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của 6 điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử đã qua.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, kết hợp với cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã lồng ghép, cụ thể hóa thành các phong trào, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…

Cốt lõi của các phong trào, các cuộc vận động này là nhận thức sâu sắc và quán triệt nghiêm túc 6 lời Bác dạy trong mọi mặt công tác của cán bộ, chiến sỹ CAND, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực tiễn.

Kết quả của các phong trào, các cuộc vận động đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương và nhận những phần thưởng xứng đáng.

Thời gian tới trước tình hình và nhiệm vụ mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn, phức tạp, nặng nề hơn cho công tác xây dựng lực lượng CAND. Để nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt 6 điều Bác dạy trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chúng ta cần thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc là:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, nội dung 6 điều Bác dạy cho cán bộ, chiến sỹ CAND, đặc biệt chú ý đến cán bộ, chiến sỹ trẻ mới được tuyển dụng và học viên các trường CAND. Qua đó, giúp họ nhận thức sâu sắc việc học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy là thiết thực tham gia Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị CAND cần ý thức đúng đắn rằng đó cũng là sự quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vào thực tế của lực lượng CAND: “Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động DBHB của các thế lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”.

Thứ hai: Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mà cốt lõi là thực hiện 6 điều Bác dạy với quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Toàn dân tham gia ý kiến vào bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi”.

Cần xác định lập trường tư tưởng, thái độ, trí tuệ và bản lĩnh của mỗi cán bộ, chiến sỹ và tập thể đơn vị trên cơ sở 6 điều Bác dạy khi tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị lớn đó. Vai trò định hướng, soi đường của Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, của 6 điều Bác dạy CAND nói riêng sẽ giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ và tập thể đơn vị đánh giá bản thân mình một cách trung thực nhất, suy nghĩ về đồng chí, đồng đội đúng đắn nhất, phương pháp đấu tranh có hiệu quả nhất, ý kiến góp ý khách quan, khoa học nhất.

Thứ ba: Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí cho việc thực hiện từng lời Bác dạy theo hướng cụ thể, thiết thực, trong đó đặc biệt chú ý đến tình hình, đặc điểm và những yêu cầu mới cùng tính đặc thù trong hoạt động của mỗi lực lượng CAND.

Bộ tiêu chí khi được bổ sung, điều chỉnh sẽ là những định hướng cụ thể cho hoạt động thực tiễn và là căn cứ, thước đo hiệu quả sự quán triệt 6 điều Bác dạy của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Thứ tư: Trong công tác giáo dục, đào tạo tại các nhà trường CAND, cần bổ sung các chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND”, “Đạo đức nghề nghiệp CAND theo 6 điều Bác dạy”… vào các môn học chính khóa.

Mặt khác, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc thi tìm hiểu về 6 điều Bác dạy, về cuộc đời hoạt động cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

V.V.H.

Nguồn: cand.com.vn
Vkyno (st)

Advertisement
Posted in Văn hóa - Xã hội. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND
%d người thích bài này: